obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU - odkaz na pdf kompostování


ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

1. Oficiální název

Obec Plískov

2. Důvod a způsob založení

obec je zřízena ústavním zákonem č.1/1993 Sb. a zákonem č. 128/2000 Sb.

3. Organizační struktura

Starosta Ing. Petr Štětka
Místostarosta: MVDr. Daniela Machatá
Zastupitelstvo: Ing. Martin Štětka
  Lubomír Janikovič
  Radek Škrdlant
Kontrolní výbor:  
   – předseda: Ing. Martin Štětka
   – člen: Václav Ševčík
   – člen: Jiří Suk
Finanční výbor:  
   – předseda: Lubomír Janikovič
   – člen: Klára Dyková
   – člen: Pavel Krejčí
Účetní: Věra Šůchová
Knihovnice: neobsazeno
   

4. Kontaktní spojení

Adresa: Obec Plískov
O.Ú. Plískov
Plískov 63
338 08 Zbiroh
Telefon:
371 784 017
Mobil: 603 808 569
607 418 180
E-mail: starosta@pliskov.cz 
petr.stetka@gmail.com
daniela.machata@seznam.cz 
Datová schránka: 5inbh7f

5. Případné platby můžete poukázat

20728381/0100 Komerční banka a.s.

6. IČO

00573841

7. DIČ

obec není plátce DPH

 

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 – 2024
Schválený rozpočet 2021
Střednědobý výhled obce na rok 2022-2023
Návrh rozpočtového výhledu na rok 2020-2021
Rozpočet na rok 2020
Návrh rozpočtu obce na rok 2020

9. Žádosti o informace

Dne 1.ledna 2000 vstoupil v platnost zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zákon umožňuje občanům vyžadovat informace o:

● obci Plískov jako právnické osob
● organizační struktuře O.Ú. Plískov, včetně jeho orgánů
● místu, lhůtách a způsobu podání opravných prostředků proti rozhodnutím
● postupu při vyřizování stížností, oznámení a podnětů, jakož i veškeré další informace, které nejsou chráněné zákonnými předpisy, včetně výroční zprávy za předchozí kalendářní rok o činnosti obce .

Mezi informace, které nelze poskytnout patří:

● utajované skutečnosti (§7)
● skutečnosti týkající se ochrany osobnosti a soukromí (§8)
● obchodní tajemství (§9)
● skutečnosti týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§10)
● a dále všechny údaje a informace, na které se vztahuje omezení práva na informace (§11), jako např. vnitřní pokyny, instrukce, směrnice úřadu, personální předpisy, přestupky atd.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, vydá se rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§14 odst.3 písm b).

Písemná žádost, ze které není zřejmé, že je určena obci nebo O.Ú. Plískov, kdo žádost podává a identifikace žadatele se odloží (§14 odst.2).

Vyřízení přijatých žádostí

Výroční zpráva za období roku 2018 
Žádost o informace 2019_1
Výroční zpráva za období roku 2019
Výroční zpráva za období roku 2020

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (GDPR) je jmenován Ing. Miroslav Schubert, jednatel firmy MS – Soft Nadryby, s.r.o., se sídlem 330 11 Nadryby 59

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obec Plískov
Obecní úřad Plískov
Plískov 63
338 08 Zbiroh

Datová schránka: 5inbh7f 
Dále elektronickou poštou na adresu: starosta@pliskov.cz

11. Formuláře

Formuláře, nejdůležitější předpisy a odkazy

Informační systém veřejné správy: http://www.centralni-adresa.cz
Vše o státní správě v ČR: http://www.statnisprava.cz
Formuláře, návody pro řešení životních situací, zákony aj:
http://www.mvcr.cz

Zákony – odkaz Sbírka zákonů

http://www.mvcr.cz
http://www.safetyshop.cz/legislativa
http://www.sbcr.cz
http://www.zakonik.cz
http://www.sagit.cz
http://www.bvb.cz/sbirka

Formuláře – odkaz Vzory formulářů

http://www.mvcr.cz
http://www.vzory.cz
http://www.form.cz
http://business.center.cz/business/sablony

Ministerstva

Ministerstvo vnitra: http://www.mvcr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz
Ministerstvo dopravy a spojů:
http://www.mdcr.cz
Ministerstvo financí:
http://www.mfcr.cz
Ministerstvo kultury:
http://www.mkcr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu:
http://www.mpo.cz
Ministerstvo zemědělství:
http://www.mze.cz
Ministerstvo životního prostředí:
http://www.env.cz
Ministerstvo obrany:
http://www.army.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí:
http://www.mpsv.cz
Ministerstvo spravedlnosti:
http://www.justice.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz
Ministerstvo zahraničních věcí: http://www.mzv.cz
Ministerstvo zdravotnictví:
http://www.mzcr.cz

Instituce

Vláda ČR: http://www.vlada.cz
Kancelář prezidenta republiky: http://www.hrad.cz
Poslanecká sněmovna:
http://www.psp.cz
Senát:
http://www.senat.cz
Veřejný ochránce práv (ombudsman):
http://www.ochrance.cz

Zastupitelstvo: http://www.volby.cz

Žádosti POV: http://www.isu.cz/pov/

Výroční zpráva – poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí OÚ Plískov při své činnosti. ( dle § 5 pís. e zákona 106/1999 Sb.) Všechny uvedené legislativní normy (zákony) jsou přístupné v na internetu (viz uvedené odkazy na internetové stránky):

* zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
* zákon č.152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
* zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení
* zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích
* zákon č.268/1949 Sb., o matrikách
* vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů č.97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
* zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
* zákon č.138/1973 Sb., o vodách
* zákon č.50/1978 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
* zákon č.135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
* zákon č.135/1985 Sb., o požární ochraně
* zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
* zákon č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
* zákon č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
* zákon č.116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
* zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
* nařízení vlády ČR č.475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
* zákon č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
* zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
* zákon č.576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
* zákon č.125/1997 Sb., o odpadech
* zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
* zákon č.482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
* zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii
* zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví
* zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
* zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
* zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
* zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
* zákon č.256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
* zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
* zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
* zákon č.368/1992 Sb., o správních poplatcích
* nařízení vlády ČR č.397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
* zákon č.41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
* vyhláška Ministerstva financí č.176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
* zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě
* zákon č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
* nařízení vlády ČR o odměnách členům zastupitelstva
* vyhláška Ministerstva vnitra ČR č.231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
* zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
* zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Na internetových stránkách Portálu veřejné správy
(http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place) – odkaz Životní situace (bydlení, doprava, kultura, osobní doklady, vzdělání,….) je dostupný podrobný návod na jejich řešení – dozvíte se, které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde s kým, kdy a co můžete řešit a podle kterých právních předpisů máte podstupovat.

Místní poplatky
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

KATASTR NEMOVITOSTÍ
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších přepisů.
Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

PAMÁTKY
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.