Přihlášení se do zpravodaje

Informace
Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 604 808 141
IČ obce: 00573841
skrdlantradek@seznam.cz
starosta@pliskov.cz
obec.pliskov@worldonline.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Třídění odpadů?
Dnes již samozřejmost

Celý článek ve formátu Microsoft Word ke stažení zde

Kde obce berou peníze na svůj provoz.
Celý článek ve formátu Microsoft Word ke stažení zde

Zbirožsko

 

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.
pohlednice-pliskov1

Geoportál – obec Plískov

Plzenský kraj

plzenskykrajKnihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč.

1. Oficiální název

Obec Plískov

2. Důvod a způsob založení

obec je zřízeno ústavním zákonem č.1/1993 Sb. a zákonem č. 128/00 Sb.

3. Organizační struktura

1. Místostarosta: Radek Škrdlant
2. Místostarosta: Martin Drnec
Zastupitestvo: Pavel Krejčí
  Veronika Budínová
  Petra Suková
   
   
Kontrolní výbor:  
   – předseda: Pavel Krejčí
   – člen: Irena Kožíšková
   – člen: Jaroslav Krejčí
Finanční výbor:  
   – předseda: Veronika Budínová
   – člen: Jana Holmanová
   – člen: Josef Holman
Účetní: Věra Šůchová
Knihovnice: Petra Suková
   

4. Kontaktní spojení

Adresa: Obec Plískov
O.Ú. Plískov
Plískov 63
338 08 Zbiroh
Telefon:
371 784 017
Fax: 371 784 017
Mobil: 604 808 141
E-mail: skrdlantradek@seznam.cz
obec.pliskov@worldonline.cz 
Datová schránka: 5inbh7f

5. Případné platby můžete poukázat

20728381/0100 Komerční banka a.s.

6. IČO

00573841

7. DIČ

obec není plátce DPH

 

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce verze pdf ke stažení
   
Návrh rozpočtového výhledu (2019-2020) zde
Rozpočet 2018 zde
Rozpočet 2017 zde
Rozpočet 2017 po technické úpravě  zde
Rozpočet města 2016 zde
Rozpočet města 2015 zde
   

9. Žádosti o informace

Dne 1.ledna 2000 vstoupil v platnost zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zákon umožňuje občanům vyžadovat informace o:

● obci Plískov jako právnické osob
● organizační struktuře O.Ú. Plískov, včetně jeho orgánů
● místu, lhůtách a způsobu podání opravných prostředků proti rozhodnutím
● postupu při vyřizování stížností, oznámení a podnětů, jakož i veškeré další informace, které nejsou chráněné zákonnými předpisy, včetně výroční zprávy za předchozí kalendářní rok o činnosti obce .

Mezi informace, které nelze poskytnout patří:

● utajované skutečnosti (§7)
● skutečnosti týkající se ochrany osobnosti a soukromí (§8)
● obchodní tajemství (§9)
● skutečnosti týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§10)
● a dále všechny údaje a informace, na které se vztahuje omezení práva na informace (§11), jako např. vnitřní pokyny, instrukce, směrnice úřadu, personální předpisy, přestupky atd.

Náklady spojené s poskytováním informací je zpoplatněno dle Sazebníku úhrad za poskytování informací, který schválila rada města na svém zasedání dne 11.2.2002.

Žádosti o poskytnutí informace přijímá podatelna MěÚ Skuteč a vyřizuje odbor MěÚ příslušný podle úseku samosprávy nebo státní správy, ke kterému je informace požadována, podle organizační struktury MěÚ a v ostatních případech tajemnice, popř. odbor určený tajemnicí. Odbor, který přijal žádost o poskytnutí informace a není příslušný k jejímu vyřízení, postoupí ř´žádost neprodleně odboru příslušnému k vyřízení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve se žadatel ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, vydá se rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§14 odst.3 písm b).

Písemná žádost, ze které není zřejmé, že je určena obci nebo O.Ú. Plískov, kdo žádost podává a identifikace žadatele se odloží (§14 odst.2).

10. Příjem žádostí a dalších podání

Obec Plískov
Obecní úřad Plískov
Plískov 63
338 08 Zbiroh
Dále elektronickou poštou na adresu:
obec.pliskov@worldonline.cz

11. Formuláře

Formuláře, nejdůležitější předpisy a odkazy

Informační systém veřejné správy: http://www.centralni-adresa.cz
Vše o státní správě v ČR: http://www.statnisprava.cz
Formuláře, návody pro řešení životních situací, zákony aj:
http://www.mvcr.cz

Zákony – odkaz Sbírka zákonů

http://www.mvcr.cz
http://www.safetyshop.cz/legislativa
http://www.sbcr.cz
http://www.zakonik.cz
http://www.sagit.cz
http://www.bvb.cz/sbirka

Formuláře – odkaz Vzory formulářů

http://www.mvcr.cz
http://www.vzory.cz
http://www.form.cz
http://business.center.cz/business/sablony

Ministerstva

Ministerstvo vnitra: http://www.mvcr.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz
Ministerstvo dopravy a spojů:
http://www.mdcr.cz
Ministerstvo financí:
http://www.mfcr.cz
Ministerstvo kultury:
http://www.mkcr.cz
Ministerstvo průmyslu a obchodu:
http://www.mpo.cz
Ministerstvo zemědělství:
http://www.mze.cz
Ministerstvo životního prostředí:
http://www.env.cz
Ministerstvo obrany:
http://www.army.cz
Ministerstvo práce a sociálních věcí:
http://www.mpsv.cz
Ministerstvo spravedlnosti:
http://www.justice.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz
Ministerstvo zahraničních věcí: http://www.mzv.cz
Ministerstvo zdravotnictví:
http://www.mzcr.cz

Instituce

Vláda ČR: http://www.vlada.cz
Kancelář prezidenta republiky: http://www.hrad.cz
Poslanecká sněmovna:
http://www.psp.cz
Senát:
http://www.senat.cz
Veřejný ochránce práv (ombudsman):
http://www.ochrance.cz

Zastupitelstvo: http://www.volby.cz

Žádosti POV: http://www.isu.cz/pov/

Výroční zpráva – poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se řídí OÚ Plískov při své činnosti. ( dle § 5 pís. e zákona 106/1999 Sb.) Všechny uvedené legislativní normy (zákony) jsou přístupné v na internetu (viz uvedené odkazy na internetové stránky):

* zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
* zákon č.152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích
* zákon č.71/1967 Sb., o správním řízení
* zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích
* zákon č.268/1949 Sb., o matrikách
* vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů č.97/1961 Sb., o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
* zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
* zákon č.138/1973 Sb., o vodách
* zákon č.50/1978 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
* zákon č.135/1982 Sb., o hlášení a evidenci pobytu občanů
* zákon č.135/1985 Sb., o požární ochraně
* zákon č.114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení
* zákon č.37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
* zákon č.84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
* zákon č.116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor
* zákon č.202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
* nařízení vlády ČR č.475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
* zákon č.564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství
* zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích
* zákon č.576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
* zákon č.125/1997 Sb., o odpadech
* zákon č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
* zákon č.482/1991 Sb., o sociální potřebnosti
* zákon č.553/1991 Sb., o obecní policii
* zákon č.563/1991 Sb., o účetnictví
* zákon č.570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
* zákon č.582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
* zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
* zákon č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech
* zákon č.256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech
* zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
* zákon č.338/1992 Sb., o dani z nemovitosti
* zákon č.368/1992 Sb., o správních poplatcích
* nařízení vlády ČR č.397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii
* zákon č.41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady
* vyhláška Ministerstva financí č.176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
* zákon č.111/1994 Sb., o silniční dopravě
* zákon č.199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
* nařízení vlády ČR o odměnách členům zastupitelstva
* vyhláška Ministerstva vnitra ČR č.231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
* zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
* zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Na internetových stránkách Portálu veřejné správy
(http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/6966/_s.155/708/place) – odkaz Životní situace (bydlení, doprava, kultura, osobní doklady, vzdělání,….) je dostupný podrobný návod na jejich řešení – dozvíte se, které doklady potřebujete pro jejich vyřízení, kde s kým, kdy a co můžete řešit a podle kterých právních předpisů máte podstupovat.

Místní poplatky
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

KATASTR NEMOVITOSTÍ
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění pozdějších přepisů.
Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

PAMÁTKY
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.