Obec Plískov

obrázek czech point - odkaz na stránky czech point

Informace

Obecní úřad Plískov

Úřední hodiny:
Každý čtvrtek v sudém týdnu v době od 18:00 do 19:00 hod., nebo po telefonické dohodě.

Plískov 63
33808 Plískov
Telefon: 371 784 017
Mobil: 603 808 569
IČ obce: 00573841
starosta@pliskov.cz
Datová schránka: 5inbh7f

Obrázek Fond soudržnosti EU  - odkaz na pdf kompostování

Obrázek knihy Zbirožsko

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 367,- Kč.

Pohlednice

Pohlednice obce Plískov je možno zakoupit na obecním úřadě za 5,- Kč/ks.

Geoportál – obec Plískov

Obrázek odkazující na geodata

Plzeňský kraj

Knihu je možno zakoupit na obecním úřadě za 650,- Kč

Obec Plískov je vzdálena asi 3 km od města Zbiroha.
Milá vesnička Plískov leží rozložena od východu k západu na mírném svahu v nadmořské výšce 474 m, pod lesnatým vrchem Bukovem jehož nejvyšší nadmořská výška je 572 m, jenž je drahocenný tím, že nás od nepaměti zásobuje zdravou jiskřivou vodou. Střed vesničky byl vystavěn do kruhu kolem dvou rybníčků a zvoničky…

Plískov byl v dávných dobách rychtářstvím a sídlem, pod které náležela i Lhota a Sirá.

1849 – vystavěna zvonička na návsi
1897 – založen Sbor dobrovolných hasičů
1909 – 241 obyvatel
25. září 1921 – položen základní kámen pro pomník padlých v 1. světové válce
27. srpna 1922 – při příležitosti oslav 25tiletého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů odhalen pomník padlých v 1. světové válce. Autorem pomníku je Vojtěch havíř, mistr kamenický a sochařský z Radnic

1921 – obec patří okresem do Zbiroha a přísluší okresní správě politické do Rokycan, okresní školní radě rovněž do Rokycan, pod okresní soud Zbiroh a pod obchodní a živnostenskou komoru v Plzni
V obci je Sbor dobrovolných hasičů, Dělnická tělovýchovná jednota, kroužek místních ochotníků.
Obec vlastní kovárnu a obecní dům se 3 obytnými místnostmi pro místní chudé a potřebné zdarma.
Obec je „přiškolena“ do Švabína, škola tato jest pod patronací majitele velkostatku Zbiroh Colloreda Mansfeld.

1922 – 1938 byly v obci 2 koloniály, 2 hostince, částečně obchod s textilním zbožím, prodejna masa a uzenin a prodej lahvového piva.


1927 - začala se projednávat elektrifikace obce, díky obstrukcím místních obyvatel teprve v roce 1942 se rozsvítila první žárovka a až v roce 1951 byla elektrifikace dokončena

1954 – v obci je 59 obytných stavení, 2 automobily, 12 motocyklů, 10 krát denně jezdí autobus (do Zbiroha, Holoubkova, Rokycan, Radnic a Tříman)

28. srpna 1952 bylo založeno JZD

1958 – stav obyvatel 198

1959 – v obci je 202 obyvatel, 65 popisných čísel obytných stavení, první 3 chaty v Dolíčkách

v obci není žádný hostinec
… Již dva roky nemáme v naší obci v provozu hostinec. Podle rozhodnutí naší vlády o socializaci obchodu nezapojil se dosud soukromý hostinský Al. Šnóbl do družstevního pohostinství a tak se stalo, že přestal dostávat pro svůj hostinec pivo. Nějaký čas to „vydržel“ a po čase, když viděl, že hlavou zeď neprorazí, živnost dal do klidu. Nepomohlo žádné jednání na ONV, Šnóbl neuznal správné rozhodnutí naší vlády o likvidaci soukromých živností a nezapojil se. Občané nemají kam chodit na pivo a nadávají funkcionářům MNV, že se nestarají.
Šnóbl si udělal z výčepní místnosti ložnici a na sále je v současné době zrní JZD. Nepochopením jednoho občana je zde ubit kultůrní život …

31.12.1960 – likvidace JZD Plískov, na polích začíná hospodařit ČSSS Švabín, do statků jsou převedeni jako zaměstnanci i dosavadní členové družstva

1964 – v horní části obce je vybudována za velké účasti místních občanů vodní nádrž – koupaliště

1966 – výstavba požární zbrojnice a kanceláře MNV na návsi vedle kapličky

1969 – výstavba požární nádrže na návsi na místě dřívějších dvou malých rybníčků

1970 – výstavba prodejny smíšeného zboží na návsi

2003 – výstavba obecního vodovodu, vodárna a studny umístěny na stráni pod Bukovem

Obec má v součastné době 82 popisných čísel, 49 evidenčních čísel a má 117 obyvatel. Pole okolo obce obhospodařují dva soukromě hospodařící zemědělci. Zalesněné okolí je součástí Radečsko – Křivoklátské vrchoviny. Pod obcí teče potok Koželužka, který byl v dřívějších dobách zdrojem pohonu mlýnů. Nejblíže položený vrch se nazývá Bukov a měří 572 m.
V okolí Plískova je příroda krásná a vhodná nejen k rekreaci, ale i trvalému pobytu...
Čerpáno z obecní kroniky

zasedání

Obecní úřad Plískov informuje tímto všechny občany, že srpnové zasedání obecního zastupitelstva se z důvodu nepřítomnosti části zastupitelstva odkládá na

pátek, dne 6. září 2019 od 19 hodin.

O novém termínu zasedání a jeho programu budou občané opětovně informováni.

Radek Škrdlant
1. místostarosta

Zveme všechny děti na společné setkání v sobotu,
dne 31. srpna 2019 od 15 hodin na hřiště v Plískově.

Ukončení prázdnin oslavíme soutěžemi, hrami, opékáním buřtů na ohníčku, zpíváním s kytarou, a po pohádce přespáním ve stanech. Občerstvení zajistí místní restaurace, vítáme o drobné domácí výrobky od maminek. Tatínkové nám zajistí postavení stanů.

Těšíme se na Vás. 

Obecní úřad Plískov zřizuje u vstupu do budovy dopisní schránku, která je určena ke vkládání zpráv, námětů, podnětů a připomínek občanů v době mimo úřední hodiny.

Věříme, že tím přispějeme k usnadnění komunikace s občany.

Obecní úřad a správce vodovodu v Plískově opětovně připomínají všem obyvatelům i majitelům rekreačních objektů nutnost šetření vodou z veřejného vodovodu a zákaz zalévání zahrad a napouštění bazénů, nebo jiného neodpovědného nakládání s pitnou vodou. Omezení je uloženo z důvodu nízkého stavu podzemní vody a sníženého přítoku.

V měsíci srpnu, v období od 1. 8. 2019 do 23. 8. 2019 bude probíhat každoroční odečet vodoměrů. Žádáme všechny vlastníky nemovitostí, aby umožnili pověřeným pracovníkům obecního úřadu přístup k vodoměru v domě.

Cena za 1 m3 vody od října 2018 činí 30,- Kč.

V sobotu 22. června 2019 proběhla v knihovně tvořivá dílna zaměřená na potisk textilu.

Pod vedením paní Ivety Hochmanové z Olešné jsme si vyzkoušeli tisknutí speciálními barvami s pomocí šablon a sítotisku, a to jak na vlastní přinesené oblečení, tak na trika a tašky, které bylo možné zakoupit na místě. Pod rukami malých i velkých tak postupně vznikaly nádherné kousky, které nám ještě dlouho budou připomínat příjemně strávené odpoledne.

Pěknou procházku v téměř letním počasí přes údolí Koželužky do Chotětína na zbirožský zámek absolvovalo v sobotu 8. června 2019 10 účastníků.
Po cestě jsme navštívili Expozici hasičské techniky na Švabíně, která učarovala zejména mladým klukům, zejména se nemohli odtrhnout od historické spojovací techniky v „bunkru“.  Zakončili jsme malým občerstvením na zámku.
Oceňujeme účast čilých důchodců a plískovských rekreantů, bez nich by se akce neuskutečnila.

 

Vážení obyvatelé Plískova a uživatelé rekreačních objektů v Plískově,

v současné době platné právní předpisy kladou stále větší důraz na hospodaření obcí s pitnou vodou, i s odpadní vodou, která je vypouštěna do okolní přírody. S tím souvisí i náklady na údržbu vodovodní a kanalizační sítě, a povinnost tvoření finančních rezerv k jejich rekonstrukci, daná zákonem.  Obec musí za tímto účelem zvažovat zavedení poplatku stočného a stanovit přiměřenou sazbu a způsob výběru od majitelů nemovitostí.

V příloze 1 si k upřesnění aktuálního stavu nakládání s vodami v obci dovolujeme předložit tento dotazník všem majitelům nemovitostí. Vlastník nemovitosti svým podpisem prohlašuje, že všechny vyplněné údaje jsou pravdivé. Obec není oprávněna provádět úřední kontroly příslušných schválení, souhlasů a povolení k provozování zařízení na odběr podzemních vod a likvidaci odpadních vod, ale může o spolupráci požádat kompetentní úřady. Tuto přílohu prosím vyplňte v každém případě, údaje v ní jsou pro nás velmi důležité.

Příloha 2 je určena všem občanům, kteří se chtějí vyjádřit k dalšímu rozvoji obce a posoudit vhodnost a potřebnost naplánovaných investičních aktivit (rekreantům jen pro informaci). Zastupitelé obce navrhli investice, které jsou potřebné pro rozvoj obce, nebo pro zkvalitnění života v Plískově, jež by měly být realizovány v tomto volební období (do roku 2022). Rádi bychom zohlednili názor obyvatel tak, aby byly vynaložené prostředky využity co nejúčelněji.

Vyplněný dotazník s přílohami prosím odevzdejte na Obecním úřadě, nebo předejte přímo zastupitelům co nejdříve, nejpozději však do 15. srpna 2019.

Anketa je zveřejněna i na webových stránkách obce http://www.pliskov.cz/anketa-obecniho-uradu-v-pliskove/ ve vyplnitelné formě, kde si jej můžete stáhnout a vyplněný zaslat e-mailem na adresu starosta@pliskov.cz .

Děkujeme za pochopení, zastupitelé obce Plískov

Přílohy jsou ve formátu *.docx

ANKETA úvod
Příloha 1
Příloha 2

v sobotu dne 22. června 2019 od 14 hodin v knihovně (vedle restaurace) v Plískově

Zveme zejména ženy a maminky s dětmi na výtvarnou akci – barevné zdobení doneseného textilu (trička, ubrousky, tašky), tvorbu mandal a výrobu korálkové bižuterie. Materiál k výrobě od paní Ivety Hochmanové si účastnice zaplatí na místě, cenu kurzu hradí obec.

Dopoledne 6. dubna 2019 se zapojilo 5 žen a dvě děti z naší obce do úklidu našeho okolí v rámci akce Ukliďme svět, ukliďme Česko.

Za krásného počasí jsme během necelých 3 hodin sesbírali v lese pod Bukovskou horou  a na okraji pole asi 140 kg odpadu, jako byly igelity, obaly od nápojů, potravin, olejů, polystyreny, hadice a nádoby. Množství nalezených odpadků nás dost překvapilo, zlikvidovat nám je pomohli kolegové dobrovolníci ze Zbirohu do přistaveného kontejneru. Poděkování za tuto velmi záslužnou a všem prospěšnou práci náleží paní Věře Šůchové s dcerou Aničkou, Mgr. Janě Holmanové se synem Irim, Anně Budínové, Martině Asenové a MVDr. Daniele Machaté. Mrzelo nás, že nám nepřišel pomoci žádný muž, tak snad příště.

Obec Plískov se dne 6. dubna 2019 připojí k celostátní akci Ukliďme Česko.

Srdečně zveme všechny občany, děti, chataře a chalupáře přiloženou pozvánkou.

V letošním roce 2019 jsou obecním úřadem v Plískově vybírány poplatky za likvidaci komunálního odpadu a držení psů ve stejné výši jako v předchozích letech:

ODPADY: 

800 Kč za trvale přihlášenou osobu (vyjma dětí do 15 let), osoby nad 63 let, přihlášené více než 2 roky sleva 300 Kč
800 Kč za objekt k individuální rekreaci nebo objekt, kde není trvale hlášena žádná osoba

PSI:

50 Kč za jednoho psa
100 Kč za každého druhého a dalšího psa

Poplatky uhraďte nejpozději do 31. 3. 2019:

  • převodem na účet č. 20728381/0100 Komerční banka a.s., var. symbol – čís. popisné/ev. číslo, ve zprávě pro příjemce uveďte jméno a příjmení poplatníka
  • hotově na obecním úřadu v úředních hodinách
  • ve výjimečných případech dodatečně hotově v sobotu dne 20. dubna 2019 v době od 9:00 hodin do 11:00 hodin